<% path = Server.MapPath("\gender") fil = path & "\by_cd.txt" Set MittTxtObj = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set MinFil = MittTxtObj.OpenTextFile(fil, 8, true) antal = Request.Form("antal") namn = Request.Form("namn") adress = Request.Form("adress") ort = Request.Form("ort") epost = Request.Form("epost") MinFil.WriteBlankLines(2) MinFil.WriteLine "Datum:" & Now MinFil.WriteLine "Antal:" & antal MinFil.WriteLine "Namn:" & namn MinFil.WriteLine "Adress:" & adress MinFil.WriteLine "Ort:" & ort MinFil.WriteLine "E-post:" & epost MinFil.Close %>

Tack för din beställning!

Skivan och inbetalningskort kommer inom kort.
Följande information är noterad:


<%=antal%>
<%=namn%>
<%=adress%>
<%=ort%>
<%=epost%>


<%=Now%>